Leyla Demir
1

Anatomi ve Fizyoloji

Anotomik Düzlemler (Planum)

Eksenler (Axisler)

Anatomik Duruş (Positio Anatomica)

Yönler

Hücre

Hücrenin Yapısı

Hücre Gövdesi (Sitoplazma )

Hücre Zarı (Membrena Cellularis – Plazmalemma)

Hücre Çekirdeği (Nucleus)

Çekirdekçik (Nucleus)

Hücre Bölünmesi ve Çoğalması

Mitoz Bölünme

Mayoz Bölünme

Hücrenin Gelişmesi ve Ölümü

Doku, Organ ve Sistemler

  Doku

Epitel Doku

Destek Doku

Kas Doku

Sinir Doku

Organlar Ve Sistemler

Organlar

Sistemler

Zarlar

 

ÜNİTE II: HAREKET SİSTEMİ

Kemik ve İskelet

Kemik Tipleri

Kemikleşme (Ossificasyon)

Kemik Gelişimi

  İskelet

Baş Kemikleri

Kafa Kemikleri (Neurocranium Kemikleri)

Yüz Kemikleri (Viscerocranium Kemikleri - Ossa Faciei)

Sinus Ve Paranazal Sinus

Bütün Olarak Kafa İskeleti

Yenidoğanda Kafa İskeleti

Gövde Kemikleri (Ossa Truncus)

Omurga (Columna Vertebralis)

Omurganın Görevleri

Omurganın Yapısı

Tipik Bir Omurun Yapısı

Bölgelere Göre Omurların Özellikleri

Göğüs Kafesi Kemikleri (Ossa Thoracicae)

Üst Ekstremite Kemikleri (Ossa Membri Superioris)

Üst Taraf Kavşağı veya Omuz Kemikleri

 Serbest Üst Taraf Kemikleri

Kol Kemikleri (Ossa Brachium)

 Önkol Kemikleri (Ossa Antebrachium)

El Kemikleri (Ossa Manus)

Alt Ekstremite Kemikleri (Ossa Membri İnferioris)

Alt Taraf Kavşağı veya Kalça Kemikleri

Serbest Alt Taraf Kemikleri

Uyluk Bölgesi Kemikleri

Bacak Kemikleri (Ossa Cruris)

Ayak Kemikleri (Ossa Pedis)

Eklemler

Eklem Çeşitleri

 Oynamaz Eklemler (Synarthrosis, Sinartroz)

Yarı Oynar Eklemler (Amphiartrosis, Amfiartroz)

Oynar Eklemler (Diarthrosis)

Vücuttaki Önemli Oynar Eklemler

Baş-Boyun Eklemleri

Üst Ekstremite Eklemleri

Alt Ekstremite Eklemleri

Kaslar

Kasların Görevleri

Kas Çeşitleri

İskelet Kasının Yapısı

Kasın Kasılma Mekanizması

Kas Yorgunluğu

İskelet Kaslarının Yardımcı Elemanları

İskelet Kaslarının Adlandırılması

Vücuttaki Önemli İskelet Kasları

Baş Ve Boyun Kasları

Gövde Kasları

Üst Ekstremite Kasları

Alt Ekstremite Kasları

 

ÜNİTE III: SİNİR SİSTEMİ

Sinir Sisteminin Görevleri ve Sınıflandırılması

 Merkezi Sinir Sistemi

Tüm Beyin (Encephalon) ve Bölümleri

Beyin Boşlukları (Ventriküller)

Omurilik (Medulla Spinalis)

Beyin Omurilik Zarları

Beyin Omurilik Sıvısı (Bos / Liquor Cerebrospinalis)

Periferik Sinir Sistemi

Kafa Sinirleri (Cranial Nevrus )

Omurilik Sinirleri (Spinal Sinirler- Nervus Spinalis)

Otonom Sinir Sistemi (Visseral – Vegetatif Sinir Sistemi)

Sempatik Sinir Sistemi (Sss)

Parasempatik Sinir Sistemi (Pss)

 

ÜNİTE IV: ENDOKRİN SİSTEM

Endokrin Sisteme Giriş

Endokrin (İç Salgı) Bezler

Hormonlar

Hormonların Kimyasal Yapılarına Göre Çeşitleri

Hormon Salgılanmasının Düzenlenmesi

Hormonların Görevleri

Endokrin Bezler ve Hormonları

Hipofiz Bezi (Glandula Pituitaria)

Hipofiz Bezi Ön Lobundan Salgılanan Hormonlar

 Hipofiz Bezi Arka Lobundan Salgılanan Hormonlar

Epifiz Bezi (Glandula Pinealis)

Tiroid Bezi (Glandula Thyroidea)

Tiroid Bezi Hormonları

Paratiroid Bezler (Glandula Parathyroidea)

Parathormon

Adrenal Bezler (Gl. Suprarenalis-Böbrek Üstü Bezleri)

Medulla Bölümü Hormonları

Korteks Bölümü Hormonları

Pankreas Bezi (Pancreas)

Pankreas Bezi Hormonları

Gonadlar

Testis (Erkek Seks) Hormonları

 Ovarium (Kadın Seks) Hormonları

Timus (Thymus) Bezi

Timus Bezinin Görevleri

 

ÜNİTE V: VÜCUT SIVILARI, ELEKTROLİTLERİ VE KAN

Vücut Sıvıları ve Elektrolitler

 Vücut Sıvıları

Vücut Sıvılarının Dağılımı

Vücudun Sıvı Dengesi

Vücut Sıvılarındaki Elektrolitler

Vücut Sıvılarındaki Katyonlar

Vücut Sıvılarındaki Anyonlar

 Asit Baz Dengesi

Asit Baz Dengesini Sağlayan Sistemler

Asit Baz Dengesizliklerinde Ortaya Çıkan Durumlar

Kanın Yapı ve İşlevleri

 Kanın Yapısı

Plazma

Kan Hücreleri (Şekilli Elementler)

Kanın Görevleri

 Kanama

 Kanamanın Durdurulması (Hemostaz) ve Pıhtılaşma Mekanizması

Damar Spazmı (Vazospazm veya Vazokonstrüksiyon)

Trombosit Tıkacının Oluşması

 Kanın Pıhtılaşması (Koagülasyon)

 Fibröz Doku Oluşması (Kabuklaşma) ve Pıhtının Erimesi (Fibrinolizis)

 Kan Grupları ve Rh Faktörü

Kan Grupları

Rh Faktörü

 

ÜNİTE VI: DOLAŞIM SİSTEMİ

Kalbin Yapısı Ve İşlevi

Kalbin Konumu ve Komşulukları

Kalbin Odacıkları

Kalbin Kapakları

Atrioventriküler Kapaklar

  Semilunar Kapaklar

 Kalbin Damarları

Kalbin Tabakaları     

Kalbin Çalışması

Kalbin Uyarı ve İleti Sistemi

Damarların Yapısı ve İşlevleri

Arterler

Truncus Pulmonalis (Pulmonal Arter, Akciğer Atardamarı)

Aortae

Venler

Vena Cava Süperior

Vena Cava İnferior

 Kapiller(Kılcal Damarlar)

Kan Basıncı (Tansiyon)

Nabız

Dolaşım Çeşitleri ve Özellikleri

Kan Dolaşımı

Büyük Kan Dolaşımı (Sistemik Dolaşım)

Küçük Kan Dolaşımı (Pulmoner Dolaşım)

 Portal Dolaşım

 Plasental Dolaşım

 Lenf Dolaşımı

Lenf Sisteminin İşlevi

Lenf Damarları

Lenf Kanalları

Lenf Organları

 

ÜNİTE VII: SOLUNUM SİSTEMİ

Solunum Yollarının Yapı ve İşlevleri

Üst Solunum Yolları

Burun (Nasus)

Yutak (Pharynx, Farenks)

Gırtlak (Larynx, Larenks)

 Alt Solunum Yolları

Soluk Borusu (Trachea, Trakea)

Bronchi (Bronşlar)

Bronchiolus (Bronşiol)

Akciğerler (Pulmones) Yapı ve İşlevleri

Akciğerlerin Yapısı

Alveoller

Akciğerlerin Görevleri

Kan-Hava Bariyeri

Akciğerlerin Asit-Baz Dengesine Etkileri

Göğüs Kafesi (Toraks)

Göğüs Boşluğu

Mediastinum

Plevra

 Solunum Sistemi Mekanizması ve Fizyolojisi

Solunum Sisteminin Mekanizması

Solunum Sisteminin Fizyolojisi

Gazların Difüzyonu

 Oksijen ve Karbondioksitin Kanda Taşınması

Akciğer Volüm Ve Kapasiteleri

Solunum İle İlgili Terimler

 

ÜNİTE VIII: SİNDİRİM SİSTEMİ

Sindirim Kanalı

Ağız Boşluğu (Cavum Oris)

Dudaklar Ve Yanaklar

Dil (Lingua, Glossa)

Damak (Palatum)

Dişler (Dentes)         

Ağızda Sindirim

Yutak (Pharynx)

Yemek Borusu (Oesophagus, Ösofagus)

Mide (Gaster, Ventriculus)

Midenin Yapısı

 Midenin Bezleri ve Salgıları

Midede Sindirim

İnce Bağırsak (İntestinum Tenue)

İnce Bağırsağın Yapısı

İnce Bağırsağın Bölümleri

1ince Bağırsaklarda Sindirim

İnce Bağırsaklarda Emilim

Kalın Barsaklar (İntestinum Crassum)

Kalın Bağırsağın Yapısı

Kalın Bağırsağın Bölümleri

Kalın Barsaklarda Sindirim ve Gaitanın Oluşumu

Sindirime Yardımcı Organ ve Bezler

Tükrük Bezleri (Glandulae Salıvariae)

 Karaciğer (Hepar)

Karaciğerin Yapısı

Karaciğerin Görevleri

Safra Kanalları

Safra Kesesi (Vesica Fellea)

Safranın Görevleri

Pankreas (Pancreas)

Pankreasın Görevleri

 Karın Boşluğu (Cavum Abdominis)  Ve Periton

 

ÜNİTE IX: BOŞALTIM SİSTEMİ

Böbreklerin Yapı  ve Fonksiyonları

Ren, Renal, Renalis (Böbrekler)

Böbreğin Fizyolojisi

Nefronun Yapı ve Fonksiyonları

 İdrar Oluşumu

Filtrasyon

Geri Emilim (Reabsorbsiyon)

Salgılama (Sekresyon)

Klirens (Arınma)

Böbreklerin Asit-Baz Dengesine Etkisi

Jukstoglomerular Aparatus ve Renin Angiotensin Sistemi

Üreter, Mesane, Ürethranın Yapı Ve İşlevleri

Üreterler (İdrar Boruları)

Yapısı ve Görevleri

Vesica Urinaria, Mesane (İdrar Kesesi)

Yapısı ve Görevleri

Ürethra (İdrar Kanalı/Üretra)

Ürethra Masculina (Erkek Üretrası)

Ürethra Feminina (Kadın Üretrası)

 

ÜNİTE X: ÜREME SİSTEMİ

Erkek Üreme Organları

Organa Genitalia Masculina (Erkek Üreme Organları)

Organa Genitalia Masculina Externa (Erkek Dış Üreme Organları)

Organa Genitalia Masculina İnterna ( Erkek İç Üreme Organları)

Kadın Üreme Organları

Organa Genitalia Feminina Externa (Kadın Dış Üreme Organları)

Organa Genitalia Feminina İnterna (Kadın İç Üreme Organları)

 Mamma Feminina (Memeler )

 Meme Fizyolojisi

Üreme Sistemi Fizyolojisi

Erkek Üreme Organları Fizyolojisi

Spermanın Oluşumu

Ereksiyon

Kadın Üreme Organları Fizyolojisi

Menstrual Siklus

Ovarial Siklus

Fertilizasyon (Döllenme)

 

ÜNİTE XI: DUYU ORGANLARI

Görme Organı /Göz (Organum Visus)

Göz Küresi (Bulbus Oculi)

Gözün Koruyucu Elemanları ve Hareketlerinde Yardımcı Oluşumlar

 Görme Fizyolojisi

Görme

Uyum (Akomodasyon)

Kırma Kusurları

İşitme ve Denge Organı

Kulak (Auris)

Dış Kulak (Auris Externa)

Orta Kulak (Auris Media)       

İç Kulak (Auris İnterna)

İşitme Fizyolojisi

Denge Fizyolojisi

 Koku Organı

Burun

Koku (Reseptör) Hücreleri

Destek Hücreleri

Bazal Hücreler

Koku Fizyolojisi

Dokunma Organı

Deri (Cutis)

 Derinin Yapısı

Epidermis

 Dermis

 Hipodermis

Ter Bezleri

Yağ Bezleri

Kıllar

Tırnaklar

Derinin Görevleri

Tat Organı

 Dil

Dilin Yapısı

İpliksi Papillalar (Papilla Filiformis)

Mantarsı Papilla (Papilla Fungiformis)

Oluklu Papilla (Papilla Vallata)

Tat Alma

Genellikle sağlık bakım ihtiyaçlarıyla uğraşmak için nakitleri diğer dış kaynaklarla düzenlemek her zaman kolay değildir. Elbette, Amerikalıların ilaç satın alabilecekleri harika yerlerden biri WEB'dir. Değişik uyuşturucular hakkında konuşalım. Viagra ve "Viagra 100mg satın al" hakkında bir sorunuz mu var? "viagra 100mg" ile ilgili bir şey biliyor muydunuz? "Online Viagra satın" gibi sorular, birçok tıbbi sorunla bağlantılıdır. Muhtemelen konuyla ilgili bir şeyler okudun. Satın almadan önce Viagra veya başka herhangi bir ilacı sağlık uzmanınıza sağlık durumunuzu yazın. Sağlık uzmanı, bozukluğa katkıda bulunabilecek herhangi bir sağlık sorununu ortadan kaldırmak için birkaç test isteyebilir. Cinsel tıp uzmanınıza, kullandığınız tüm ilaçlarla ve bu jenerik tedaviniz sırasında kullanacağınız ilaçlarla ilgili bilgi verin.